Print Shortlink

Konferencja COSAC – Haga – 22-23 listopada 2004 r.

Wystąpienie sen. Edmunda Wittbrodta Podczas konferencji COSAC, Haga 22-23.11.2004
1. Chciałbym przede wszystkim podziękować prezydencji holenderskiej za podjęcie jednego z najważniejszych zadań UE – realizacji Strategii Lizbońskiej. Realizacja tej Strategii jest bardzo ważna dla UE, ale jest szczególnie ważna dla nowych państw członkowskich, w których życie społeczne i gospodarcze jest nadal reformowane (poziom zatrudnienia, efektywność, nowe technologie, edukacja). Silna i konkurencyjna Europa leży w naszym interesie. Zgadzam się tu z min. Brinkhorstem.
2. Wszyscy wiemy, że Strategia Lizbońska nie jest realizowana zgodnie z zamierzeniami. Jej dobrze określone cele nie mają przełożenia na praktykę. Dochód na mieszkańca UE jest na poziomie 67% tego co w USA, a średnie tempo rozwoju w UE wynosi 2,3% rocznie (za ostatnie 20 lat), podczas gdy w USA – 3,3%. Dziś opóźnienie UE wobec USA jest większe niż 4 lata temu, kiedy przyjmowano Strategie! Może to oznaczać, że albo Strategia jest zbyt ambitna, albo za mała jest determinacja w jej realizacji, albo że jest ona realizowana niewłaściwymi metodami.
3. Nasuwają się też pytania:
Czy trzeba na nowo określić główne priorytety Strategii? Może tak.
Czy metoda otwartej koordynacji jest wystarczająca? Po efektach widać, że
raczej nie!
Jaka jest odpowiedzialność państw członkowskich za realizację Strategii?
Wydaje się, że nie istnieje!
Np. w Polsce na badania naukowe przeznacza się z budżetu państwa 0,3% PKB, bez tendencji wzrostowej. Oczywiście mamy znaczący postęp w edukacji, gdzie w ostatnich 14 latach wskaźnik solaryzacji wzrósł z 11 do 46%.
4. To bardzo dobrze, że powołano GRUPĘ WYSOKIEGO SZCZEBLA, działającą pod kierunkiem pana Wima Koka dla dokonania przeglądu śród-okresowego. Trochę późno. Potrzebne jest ciągłe monitorowanie, także przez naszą konferencję COSAC realizacji Strategii i osiągania celów pośrednich. Najlepiej za pomocą prostych wskaźników. Jednakże monitorowanie powinno się odbywać także na poziomie poszczególnych państw członkowskich. Potrzebna jest tu pełna harmonizacja. Monitorowanie jest ważne, ale jeszcze ważniejsze są wnioski wynikające z raportów, a przede wszystkim realizacja zaleceń.
5. Z punktu widzenia Polski w UE ważne jest przede wszystkim:
– dokończenie budowy jednolitego rynku
– deregulacja i poprawa otoczenia regulacyjnego (np. zgłaszana przez duże państwa propozycja HARMONIZACJI podatku w państwach UE temu nie służy!), – reforma rynku pracy (uelastycznienie).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.