Print Shortlink

C.V.

Prof. dr hab. inż. EDMUND WITTBRODT urodził się 16 listopada 1947 roku w Rumi. Żonaty, ma dwie córki (Agata – mgr psychologii, Izabela – mgr inż. architektury) oraz trzy wnuczki. Interesuje się muzyką i sportem, sam gra na gitarze.
Kariera zawodowa:
 • Magister inżynier 1972
 • Doktor nauk technicznych 1974
 • Doktor habilitowany nauk technicznych 1983
 • Profesor nauk technicznych 1991
 • Staż naukowy w University of Wales (Wielkiej Brytanii) rok akad. 1976-1977

Profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na: budowie i eksploatacji maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, dynamice układów mechanicznych, zastosowaniu metod komputerowych w mechanice, metodzie elementów skończonych, automatyce i robotyce, biomechanice.

Pełnione funkcje:

 • Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Budowy Maszyn (1984-1987)
 • Dziekan Wydziału Budowy Maszyn (1987-1990)
 • Rektor Politechniki Gdańskiej (1990-1996)
 • Przewodniczący Rady Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego (1990-1996)
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (1994-1996)
 • Wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1996-1999)
 • Minister Edukacji Narodowej (2000-2001)
 • Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Projektów Badawczych Zamawianych (MNiSzW) (od 2005)

Do jego dorobku naukowego należy m.in.: 20 monografii i skryptów, a także ponad 200 oryginalnych twórczych publikacji naukowych. Uczestniczył w realizacji ponad 110 opracowań dla przemysłu, prowadził wiele projektów badawczych finansowanych przez KBN. Wypromował 7 doktorów. W kierowanej przez niego katedrze wykonano 4 prace habilitacyjne, a 1 osoba uzyskała tytuł naukowy profesora.

Pełni liczne funkcje w towarzystwach i stowarzyszeniach naukowych (m.in.: PTMTiS, Komitety i Zespoły PAN, Polski Komitet ds. Współpracy z IFToMM, recenzent w Applied Mechanics Reviews USA, członek zespołu doradczego European Master of Science in Mechanical Engineering, prowadził projekt europejski Eco-Integrated Mechanical Engineering, nadzór nad amerykańskim ośrodkiem Small Business Advisory Center w Gdańsku, członek komitetu doradczego kwartalnika The Archive of Mechanical Engineering).

Senator Rzeczypospolitej Polskiej (od 1997)

 • Członek Komisji Gospodarki Narodowej (1997-2001)
 • Członek i Przewodniczący Komisji Nauki i Edukacji Narodowej (1997-2000, 2001-2005 i 1997-2000)
 • Członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (1997-2001) (członek Komisji Nauki i Technologii – opracował raport przyjęty przez Zgromadzenie w sprawie sytuacji młodej kadry naukowej, zorganizował w Gdańsku w 2000 roku międzynarodową konferencję „Nauka i technologie w perspektywie XXI wieku” pod patronatem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i UNESCO)
 • Członek Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (1997-2004)
 • Przewodniczący polskiej delegacji w Parlamentarnej Konferencji Państw Morza Bałtyckiego (BSPC) (1997-2001)
 • Przewodniczący Konferencji Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) (1999-2002)
 • Wiceprzewodniczący Parlamentarnej Komisji Wspólnej Parlamentu Polskiego i Parlamentu Europejskiego (2001-2004)
 • Członek Konwentu Europejskiego ds. Przyszłości Unii Europejskiej (2002-2003) (zabiegał o odwołanie się do wartości chrześcijańskich w Preambule przyszłego Traktatu Konstytucyjnego)
 • Obserwator w Parlamencie Europejskim (2003-2004)
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego (01.05.2004-20.07.2004)
 • Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP (od 2005)

Brał udział w ponad 100 spotkaniach (radio, TV, wykłady, konferencje, seminaria) dot. integracji i członkostwa Polski w Unii Europejskiej, także zagranicą (Maastricht, Budapeszt, Berlin, Paryż, Bruksela). Członek Grupy Refleksyjnej (Prezydent RP) oraz członek Forum Wspólnie o przyszłości Europy (MSZ).

Działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Instytutu Kaszubskiego. Otrzymał wiele nagród ministra edukacji narodowej oraz ministra nauki, laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za 1997 rok. Honorowy Obywatel Miasta Rumi (1998). Otrzymał tytuł Zasłużony dla Powiatu Wejherowskiego (2005).

Tytuły niektórych wybranych publikacji

A. Naukowych:

 1. Kruszewski J., Gawroński W., Wittbrodt E., Najbar F., Grabowski S.: Metoda sztywnych elementów skończonych. Arkady. Warszawa 1975 (monografia – 26 ark. wyd.)
 2. Wittbrodt E.: Metoda jednoczesnego zastosowania sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych w dynamice konstrukcji. Gdańsk 1974 (rozprawa doktorska obroniona z wyróżnieniem na Wydz. Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej)
 3. Wittbrodt E.: Dynamika układów o zmiennej w czasie konfiguracji z zastosowaniem metody elementów skończonych. Zesz. Nauk. Polit. Gdańskiej, nr 364, Mechanika XLVI, Gdańsk 1983 (128 stron, praca habilitacyjna)
 4. Gawroński W., Kruszewski J., Ostachowicz W., Tarnowski J., Wittbrodt E.: Metoda elementów skończonych w dynamice konstrukcji. Arkady, Warszawa 1984 (monografia 25,2 ark. wyd.)
 5. Kruszewski J., Wittbrodt E.: Drgania układów mechanicznych w ujęciu komputerowym. T. I. Zagadnienia liniowe. (Seria: Wspomaganie Komputerowe CAD/CAM ). WNT Warszawa. Wydanie I 1992. Wydanie II (poprawione) 1995. Monografia o obj. 22.2 ark. wyd.
 6. Kruszewski J., Wittbrodt E., Walczyk Z.: Drgania układów mechanicznych w ujęciu komputerowym. T. II. Zagadnienia wybrane. (Seria: Wspomaganie Komputerowe CAD/CAM ). WNT Warszawa 1993. Wydanie II (zmienione i poprawione) 1996. Monografia o obj. 21.1 ark. wyd. (T. I i II – nagroda Ministra Edukacji Narodowej w 1994)
 7. Sobieszczyk S., Esat I., Wittbrodt E.: Fuzzy Associative Memory in Conceptual Design Problem. Engineering Systems Design & Analysis (ESDA), ASME Publications, 1-4 July, 1996, Montpellier, France. Fig. 4, Bibl. 6 pos.
 8. Sobieszczyk S., Esat I., Wittbrodt E.: Fuzzy Reasoning in Conceptual Design Problem. Proc. of Conf. Integrated Design & Process Technology, 1-4 Dec. 1996, USA (1996). Pp. 9, Fig. 7, Bibl. 8 pos.
 9. Handbook of Computational Solid Mechanics. Survey and Comparison of Contemporary Methods. M. Kleiber (Ed.). Part II Finite Element Method (Wittbrodt E., 4.7 – Vibration Analysis of Systems with Changing Configuration, pp. 126-139, Fig. 9, Bibl. 5 pos.). Springer, Germany 1998 (wyd. niemieckie poz. 2.5)
 10. Kruszewski J., Sawiak S., Wittbrodt E.: Metoda sztywnych elementów skończonych w dynamice konstrukcji. WNT, Warszawa 1999 (monografia o obj. 27 ark. wyd.)
 11. Orlikowski C., Wittbrodt E.: Podstawy automatyki i sterowania. Laboratorium T.I, Skrypt PG, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999, Wyd. I, ark. Wyd. 10,7 ISBN 83-88007-27-0
 12. Sobieszczyk S., Wittbrodt E.: Możliwości modelowania w biomechanice. Materiały i Technologie. Rocznik 2005. 3(3), s. 223-228, rys. 6, bibl. 6 poz. MIT 2005 (ISSN 1731-223X)
 13. Wojnicz W., Wittbrodt E.: Modelowanie zachowania zespołu mięśni szkieletowych ramienia-przedramienia i próba optymalnego sterowania tym układem. Mat. XIV Krajowej Konf. Nauk. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. T.1, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, wrzesień 2005, s. 160-165, rys. 4, bibl. 8 poz. (ISBN 83-921489-3-2)
 14. Wittbrodt E., Sawiak S.: Mechanika ogólna. Teoria i zadania. Wydawnictwo PG, Gdańsk 2005. Monografia o obj. 18,3 ark. wyd. (ISBN 83-7348-128-1)
 15. Wittbrodt E., Adamiec-Wójcik I., Wojciech S.: Dynamics of Flexible Multibody Systems. Rigid Finite Element method. Foundations of Engineering Mechanics. Springer, Germany 2006 (ISBN 3-540-32351-1, SPIN 11593553)

B. Dotyczących problematyki badań naukowych, edukacji i spraw międzynarodowych:

 1. Wittbrodt E.: Polityka UE a polska kwestia edukacyjna. Konf. Naukowej „Europejski wymiar edukacji”, Gdańsk 22-23 listopada 2002. Str. 7-21, rys. 2
 2. Wittbrodt E.: The Future of Europe from a Polish point of view. Conference €œThe Future of Europe”, Universiteit Maastricht, 20 June 2003
 3. Wittbrodt E.: Projekt Traktatu Europejskiego – polskie przewidywania i oceny. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski. Warszawa 27 listopada 2003
 4. Wittbrodt E.: Obrona Nicei, ale nie za wszelką cenę. Prawo Europejskie, 12 (19), grudzień 2003, s. 3-7
 5. Wittbrodt E., Błażejowski J.: Europejska przestrzeń edukacyjna i badawcza. Mat. Konf. Nauk. „Miejsce, rola i znaczenie edukacji w wymiarze regionalnym, narodowym i globalnym. Wyd. GTN Gdańsk 2004, s. 98-102, ISBN 83-87359-90-4
 6. Wittbrodt E.: Euroregion Bałtyk a Unia Europejska. XII Światowe Forum Mediów Polonijnych „Polska w Unii Europejskiej: wyzwania, niepokoje, szanse”. Mat. ss. 10. Gdańsk, 8-12 września 2004
 7. Wittbrodt E.: Zarys dziejów politechniki w Gdańsku 1904-2004. Rozdz. Politechnika Gdańska. Wyd. Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2004, ss. 43-60, ISBN 83-7348-091-9
 8. Wittbrodt E.: Jaka przyszłość Unii Europejskiej? Debata w Konwencie Europejskim. [w] Europa i Piąte Poszerzenie. Unia Europejska dla Przyszłości. Wyd. Naukowe ASKON, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Warszawa 2004, s. 97-108. ISBN 83-87545-78-3
 9. Wittbrodt E.: Deklaracja z Laeken a Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej. [w] Co nam przynosi Konstytucja Europejska?. Fundacja Rektorów Polskich, PAN. Warszawa 2005, s. 19-28, ISBN 83-920536-5-6
 10. Wittbrodt E.: Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej. Prace Komisji Spraw Europejskich Polskiej Akademii Umiejętności. T. I, Kraków 2005. S. 25-44, ISBN 83-60183-14-7
 11. Wittbrodt E.: Konwent Europejski. Moje doświadczenia. Instytut Kaszubski. Gdańsk 2005. Ss. 111 (ISBN 83-89079-31-3)
 12. Wittbrodt E.: Inżynier na miarę czasów. Nowa Elektrotechnika, Listopad 2005, Nr 11 (15), s. 2-3
 13. Wittbrodt E.: Lepsze perspektywy dla beneficjantów. Wykorzystanie funduszy strukturalnych. Monitor Unii Europejskiej, Nr 2(19), luty 2006 (ISSN 1733-2028)
 14. Wittbrodt E.: Aksjologiczna specyfika Europy. [w] Chrześcijaństwo a jedność Europy. Wyd. KUL. Lublin 2006. Ss. 275-280 (ISBN 83-7363-368-5)
 15. Wittbrodt E.: Kultura kaszubska w kontekście dziedzictwa ogólnoeuropejskiego. Forum Pomorskie, lipiec-sierpień 2006, s. 12-14
 16. Wittbrodt E.: Współczesne wyzwania edukacyjne. [w] Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa-Gdańsk 2006, ss. 9-22 (ISBN 978-83-87925-82-6)
 17. Heritage of Technology – Gdańsk Outlook 4. Proceedings ed.: Wittbrodt E., Affelt W. J., Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2005. Pp. 370 (ISBN 83 88579-26-6)
 18. Wittbrodt E.: Sześćdziesięciolecie Politechniki Gdańskiej. [w:] Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej w latach 1945-2005. Monografia historyczno-biograficzna. Gdańsk 2005. Ss. 17-35, Fot. 9 (ISBN 83-88579-95-9)
 19. Wittbrodt E., Sawiak S.: Z historii Katedry Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów. [w:] Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej w latach 1945-2005. Monografia historyczno-biograficzna. Gdańsk 2005. Ss. 181-210, rys. 1, fot. 19, bibl. 4 poz. (ISBN 83-88579-95-9)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.