Print Shortlink

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym – 20 grudnia 2001 r.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Chciałbym zaproponować, żeby Wysoka Izba rozpatrzyła jedną poprawkę, która byłaby rozwiązaniem kompromisowym. W czym rzecz? Otóż jeżeli chodzi o poziom wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym, to po zrealizowaniu dwóch etapów podwyżek wynagrodzeń w oświacie okazało się, że w szkolnictwie wyższym nauczyciele akademiccy, asystenci, adiunkci, otrzymują wynagrodzenie znacznie niższe niż nauczyciele mianowani. To spowodowało, że tak usilnie dążyliśmy do tego, żeby dokonać zmiany tych wynagrodzeń. Mamy świadomość, że sytuacja finansowa w budżecie państwa nie jest najlepsza, ale pewne priorytety powinny być zachowane.

Podobna dyskusja miała miejsce, kiedy rozmawialiśmy na posiedzeniu Rady Ministrów o budżecie na rok 2002. Proponowaliśmy wtedy, w pełni akceptując inne ograniczenia, żeby jednak spróbować podwyższyć wynagrodzenia nauczycieli akademickich – bez względu na to, jaka jest sytuacja, chociaż mając świadomość, jaka jest – ale nie łączyć tego z przypadkiem osób niebędących nauczycielami. Zresztą taka była pierwotna propozycja rządowa, taki był projekt ustawy dotyczącej zmian w szkolnictwie wyższym, który rząd wcześniej zaproponował, że nauczyciele akademiccy mają własną ścieżkę wynagrodzeniową, która będzie realizowana. Nie wprowadzono jednak podziału na pracowników technicznych, inżynieryjno-technicznych, laboratoryjnych, wiec nie bardzo było wiadomo, dlaczego wynagrodzenia pozostałych pracowników szkół wyższych mają wzrastać na innych zasadach niż w pozostałej sferze budżetowej. Odłączyliśmy więc tę część.

Moja propozycja jest taka – chciałbym, żeby przeanalizowała ją Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – żeby oddzielić nauczycieli od nienauczycieli i w przypadku nauczycieli akademickich zrealizować tę część podwyżek, która była przewidziana na rok 2002, a o rok przesunąć podwyżki dla nienauczycieli. Z mojego rozeznania wynika, że środki potrzebne na ten cel to trochę więcej niż połowa tej sumy, o której mówiła pan minister Wasilewska-Trenkner. Składam taki wniosek na piśmie. Dziękuję bardzo.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.