Print Shortlink

Wystąpienie na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST w Strasburgu – 15 września 2011r.

Wystąpienie sen. Edmunda Wittbrodta podczas sesji Zgromadzenia Euronest

Strasburg, 15 września 2011 r.

 

 

 

Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo,

 

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w pierwszej roboczej sesji Zgromadzenia Euronest, w charakterze obserwatora, jako przedstawiciela polskiego parlamentu, parlamentu państwa sprawującego prezydencję w Unii Europejskiej. Jednym z trzech priorytetów polskiej prezydencji jest „Europa korzystająca na otwartości”, w tym też mieści się przybliżanie państw Partnerstwa Wschodniego do członkostwa w Unii Europejskiej. Jeszcze w tym miesiącu w Warszawie odbędzie się szczyt Partnerstwa Wschodniego, o czym była mowa. Dyskutowane tu rekomendacje będą bardzo przydatne w Warszawie.

Ja i moi koledzy z parlamentów państw członkowskich z zadowoleniem przyjęliśmy rozpoczęcie prac Zgromadzenia Euronest w maju tego roku i zamierzamy z uwagą obserwować jego działalność. Dziś jesteśmy tu świadkami wielkiej lekcji demokracji, poszukiwania trudnych kompromisów. Współpraca na poziomie parlamentarnym ma istotne znaczenie z punktu widzenia zwiększenia legitymizacji demokratycznej, gdyż są to ciała w pełni wybieralne i reprezentatywne. Chcę przekazać kolegom z Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw Partnerstwa Wschodniego podziękowania za powołanie tej instytucji.

Polska, wraz ze Szwecją, była współinicjatorem projektu Partnerstwa Wschodniego i dla mnie, jako parlamentarzysty z Polski, jest szczególnie ważne, że projekt ten posiada swój wymiar parlamentarny. O potrzebie współpracy na poziomie parlamentarnym wiele mówiliśmy na spotkaniach przedstawicieli komisji wyspecjalizowanych w sprawach unijnych COSAC. Wagę parlamentarnego wymiaru PW podkreśla również szereg deklaracji końcowych takich gremiów jak: Grupa Bałtycka, Grupa Wyszehradzka, czy Trójkąt Weimarski.

Żywa debata, która ma tu miejsce, potwierdza taką potrzebę. Rozmawiając o celach, jakie ma osiągnąć Partnerstwo Wschodnie często wspominamy ułatwienie i promocję bezpośrednich kontaktów między obywatelami państw Unii Europejskiej i państw partnerskich. Takie kontakty muszą objąć również parlamentarzystów, którzy odgrywają przecież kluczową rolę dla przyszłości projektu. Cykliczne spotkania Zgromadzenia pozwolą posłom do Parlamentu Europejskiego lepiej poznać potrzeby i oczekiwania państw partnerskich, a przedstawicielom państw partnerskich ułatwią pracę na rzecz cementowania struktur demokratycznych i przystosowywania się do coraz bardziej rozwiniętej współpracy z UE w sprawach politycznych i gospodarczych. Łącząc punkty widzenia obu stron, Euronest może dokonywać bilansu dotychczasowych osiągnięć Partnerstwa, a także dostarczać impulsów do nowych przedsięwzięć. Olbrzymie znaczenie ma również aktywny udział w obradach przedstawicieli Komisji Europejskiej – instytucji, od której zależy wdrażanie poszczególnych elementów projektu.

Żałuję, że nie wszystkie państwa zaproszone do udziału w Partnerstwie Wschodnim mają swoich przedstawicieli na tej sali. Białoruś wciąż pozostaje poza rodziną państw demokratycznych. Mam nadzieję, że głos Zgromadzenia Euronest będzie kolejnym głosem wzywającym prezydenta Łukaszenkę do zaniechania polityki represji i podjęcia rozmów z opozycją, a tym samym zakończenia izolacji Białorusi na arenie międzynarodowej.

Dziękując jeszcze raz za zaproszenie, chciałbym życzyć członkom Zgromadzenia Euronest owocnych prac.